Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

 

Cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (sau đây gọi chung là Chứng chỉ hành nghề) nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Di sản văn hóa).

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. Trường hợp không cấp phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực trong thời hạn 05 (năm) năm.

 

 

 

Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

 

 

 

 

Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

 

Chứng chỉ hành nghề cấp cho cá nhân có đủ điều kiện năng lực tương ứng với hoạt động xin đăng ký hành nghề theo quy định sau:

- Hành nghề lập quy hoạch di tích được cấp cho người đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (sau đây gọi chung là lớp bồi dưỡng kiến thức tu bổ di tích) do viện nghiên cứu, trường đại học có chức năng đào tạo chuyên ngành xây dựng, kiến trúc hoặc liên quan đến hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích tổ chức; đã tham gia tư vấn lập ít nhất 03 (ba) quy hoạch di tích hoặc 05 (năm) dự án tu bổ di tích đã được phê duyệt;

- Hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích được cấp cho người có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng hoặc người có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc; đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức tu bổ di tích; đã tham gia tư vấn lập quy hoạch di tích, dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích ít nhất 03 (ba) di tích đã được phê duyệt;

- Hành nghề thi công tu bổ di tích được cấp cho người có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng hoặc người có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng; đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức tu bổ di tích; đã tham gia thi công ít nhất 03 (ba) công trình di tích được nghiệm thu và bàn giao;

- Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích được cấp cho người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình; đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức tu bổ di tích; đã giám sát thi công ít nhất 03 (ba) công trình di tích được nghiệm thu và bàn giao.

 

Thành phần hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề di tích

 

+ Đơn đề nghị (Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ)

+ 2 Bằng tốt nghiệp đại học photo công chứng.

+ 2 Chứng chỉ hành nghề bản photo công chứng. ( Tùy theo lĩnh vực mà xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích tương ứng như mục I ở trên)

+ 2 Chứng minh thư bản photo công chứng

+ 2 Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tham gia khóa học bồi dưỡng về tu bổ di tích. ( Bản photo công chứng)

+ 2 Ảnh 3x4 (Chụp mới nhất)

 

 

Chứng chỉ tu bổ di tích

 

 

 

Các cá nhân có nhu cầu đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ , bảo quản, sửa chữa di tích xin liên hệ qua Hotline: 0909.099.583 -  (Ms.Lam) & 0904.889.859 (Ms.Hoa)

 

Nguồn: http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/cai-cach-hc/553/index.html

4 Vote /