Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1,2,3,4,5,6 là điều kiện rất cần thiết và bắt buộc đối với các ngành nghề đòi hỏi phải đảm bảo an, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. Chương III Nghị định 44/2016 NĐ-CP của chính phủ đã quy định rõ về nội dung hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Để có cái nhìn tổng quan nhất về giải pháp huấn luyện an toàn lao động cho từng nhóm, mời bạn đọc theo dõi những kiến thức dưới đây.


Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1


1. Đối tượng huấn luyện
Cá nhân được tham gia đào tạo an toàn nhóm 1 là người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị: Người đứng đầu đơn vị, người phụ trách hoặc quản đốc phân xưởng.

2. Nội dung huấn luyện
Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 bao gồm những nội dung chính sau đây:
2.1. Kiến thức chung về hệ thống chính sách, pháp luật về đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động
2.2. Huấn luyện nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:
• Bồi dưỡng kiến thức tổ chức bộ máy, việc quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở
• Phân công trách nhiệm cho cá nhân đảm bảo và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho cá nhân
• Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, biện pháp phòng ngừa và nâng cao điều kiện lao động, sản xuất
• Kiến thức về vấn đề văn hóa an toàn trong sản xuất và kinh doanh
3. Thời gian huấn luyện
Thời gian huấn luyện tối thiểu của huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 lần đầu tiên là 16 giờ, đã bao gồm thời gian kiểm tra. Sau khi hoàn thành huấn luyện, cá nhân được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn nhóm 1.

Đối với các lần huấn luyện bổ sung cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao thì thời gian đào tạo an toàn nhóm 1 tối thiểu là 08 giờ như sau:
• Tối thiểu 02 năm một lần, kể từ ngày chứng chỉ an toàn nhóm 1 có hiệu lực, cá nhân phải tham gia huấn luyện lại nhằm củng cố kiến thức đã học và cập nhật thêm kiến thức mới.
• Huấn luyện sau khi có sự thay đổi về vị trí công việc.
• Huấn luyện sau khi có sự thay đổi về thiết bị máy móc, công nghệ.
• Huấn luyện sau khi trở lại làm việc với thời gian nghỉ việc từ 06 tháng trở lên.

 

Tổ chức lớp học an toàn lao động

 

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2


1. Đối tượng huấn luyện

Cá nhân tham gia huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 là người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

• Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở
• Người trực tiếp giám sát về các hoạt động an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở

2. Nội dung huấn luyện

Huấn luyện đào tạo an toàn nhóm 2 gồm những nội dung:

 2.1. Kiến thức chung về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
 2.2. Đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:
• Kiến thức về tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở
• Phương pháp xây dựng nội quy, quy chế, quy trình và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động
• Phân công người chịu trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động
• Bồi dưỡng văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh
• Bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và môi trường, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện các lao động
• Thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đối với trường hợp khẩn cấp
• Kiến thức xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động
• Đào tạo nghiệp vụ công tác tự kiểm tra, điều tra tai nạn lao động tại cơ sở
• Hướng dẫn công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động
• Thực hành quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
• Tìm hiểu các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động
• Thực hành, bồi dưỡng sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại nơi làm việc
• Các công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc
 2.3. Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
• Bồi dưỡng các kiến thức tổng hợp về các loại máy móc, trang thiết bị, vật tư, các chất có khả năng phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại
• Hướng dẫn, đào tạo quy trình làm việc an toàn với máy móc, trang thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở

3. Thời gian huấn luyện
Theo quy định, thời gian huấn luyện tối thiểu đối với cá nhân lần đầu tham gia đào tạo an toàn nhóm 2 là 48 giờ, đã bao gồm thời gian kiểm tra. Sau khi hoàn thành huấn luyện, cá nhân được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động nhóm 2.
Tối thiểu 02 năm một lần kể từ ngày chứng chỉ an toàn lao động nhóm 2 có hiệu lực, cá nhân sẽ tham gia khóa huấn luyện bổ sung để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động với thời gian tối thiểu là 24 giờ.
Các trường hợp: chuyển công tác, đưa máy móc, công nghệ mới vào sử dụng hoặc trở lại làm việc sau thời gian nghỉ từ 6 tháng trở lên sẽ được huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 như lần đầu với tối thiểu 24 giờ.

 

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 2 3 4 5 6

 

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3


1. Đối tượng huấn luyện
Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 là cá nhân làm công việc có phải đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
2. Nội dung huấn luyện
Huấn luyện đào tạo an toàn lao động nhóm 3 gồm các nội dung chính sau đây:
2.1. Kiến thức chung về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
2.2. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
• Các kiến thức về chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động nói chung
• Bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại với người lao động tại nơi làm việc và phương pháp để nâng cao điều kiện lao động tại cơ sở
• Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên
• Bồi dưỡng văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh
• Tìm hiểu các nội quy an toàn, vệ sinh lao động, các loại biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và cách sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân
• Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp liên quan
2.3. Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
• Tổng hợp kiến thức về máy móc, trang thiết bị, vật tư, các chất có khả năng phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại
• Các phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý các rủi ro liên quan đến công việc đang làm
• Thực hiện quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động
• Thực hiện các kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc liên quan

 

3. Thời gian huấn luyện
Đào tạo an toàn nhóm 3 với tổng thời gian tối thiểu là 24 giờ đối với người tham gia lần đầu tiên. Sau khi hoàn thành, cá nhân được cấp thẻ an toàn vệ sinh lao động nhóm 3, gọi tắt là thẻ an toàn nhóm 3.
Kể từ thời điểm thẻ an toàn lao động nhóm 3 có hiệu lực, tối thiểu 02 năm cá nhân phải tham gia huấn luyện bổ sung với thời gian huấn luyện tối thiểu 12 giờ để củng cố và cập nhật kiến thức.
Trường hợp chuyển công tác, có máy móc công nghệ mới hoặc trở lại làm việc sau hơn 06 tháng nghỉ việc, cá nhân được huấn luyện như lần đầu với thời gian tối thiểu là 12 giờ.

 

một số biện pháp an toàn lao động

 

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4


1. Đối tượng huấn luyện
Đối tượng được tham gia vào huấn luyện an toàn nhóm 4 là cá nhân không thuộc các nhóm 1,2,3,5 theo quy định, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
2. Nội dung huấn luyện
2.1. Bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
• Tìm hiểu về Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động
• Các chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động
• Bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hại tại nơi làm việc và các phương pháp để nâng cao điều kiện lao động
• Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên
• Bồi dưỡng văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh
• Nắm rõ các nội quy an toàn, vệ sinh lao động, các loại biển báo, biển chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động
• Hướng dẫn sử dụng các thiết bị an toàn và phương tiện bảo vệ cá nhân
• Đào tạo nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc
2.2. Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc:
• Nắm vững các quy trình làm việc
• Thực hiện các yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

3. Thời gian huấn luyện
Đào tạo an toàn lao động nhóm 4 tối thiểu 16 giờ kể cả thời gian kiểm tra. Sau khi hoàn thành, cá nhân được cấp sổ an toàn nhóm 4 theo quy định.
Từ ngày chứng chỉ an toàn nhóm 4 có hiệu lực, cá nhân được tham gia các khóa huấn luyện định kỳ mỗi năm một lần nhằm củng cố và cập nhật kiến thức với thời gian huấn luyện tối thiểu là 8 giờ.
Trường hợp chuyển công tác, có máy móc công nghệ mới hoặc trở lại làm việc sau hơn 06 tháng nghỉ việc, cá nhân được huấn luyện như lần đầu với thời gian tối thiểu là 08 giờ.

 

Đào tạo an toàn vệ sinh lao động

 

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5


1. Đối tượng huấn luyện
Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn y tế nhóm 5 gồm những người làm việc trong ngành y tế như bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên …
2. Nội dung huấn luyện
2.1. Tìm hiểu về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2.2. Đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
• Tìm hiểu về tổ chức bộ máy, quản lý và việc thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở
• Phân công trách nhiệm và quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng cụ thể
• Bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hại và biện pháp phòng ngừa, nâng cao điều kiện lao động
• Bồi dưỡng văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh
2.3. Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động:
Huấn luyện an toàn y tế nhóm 5 về với các nội dung chuyên sâu về đảm bảo an toàn trong môi trường bệnh viện, tổ chức y tế. Nhằm bảo vệ chính những người trực tiếp tham gia vào ngành y cũng như cộng động.
3. Thời gian huấn luyện:
Tổng thời gian huấn luyện an toàn nhóm 5 ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ an toàn nhóm 5 ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ.


Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6


1. Đối tượng huấn luyện
Đối tượng được tham gia huấn luyện an toàn y tế nhóm 6 là an toàn, vệ sinh viên.
2. Nội dung huấn luyện:
Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 6 bao gồm:
• Tất cả nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định
• Được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và các phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên để đảm bảo an toàn và hiệu quả cao
3. Thời gian huấn luyện
Tổng thời gian huấn luyện an toàn y tế nhóm 6 tối thiểu là 04 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động trước đó. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, an toàn vệ sinh viên được cấp chứng chỉ an toàn nhóm 6 theo quy định.

 

Lời kết


Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng đã cung cấp một số thông tin cần thiết và hữu ích về huấn luyện an toàn lao động nhóm 1,2,3,4,5,6 cho bạn đọc cùng tìm hiểu. Nếu quan tâm đến các khóa huấn luyện, đào tạo của chúng tôi hoặc có thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ 0909.099.583 - 0904.889.859 để được hỗ trợ.

 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, chúng tôi sẽ là chiếc cầu nối hoàn hảo cho Quý vị khi có nhu cầu học để phục vụ công việc của mình. Môi trường học chuyên nghiệp chắc chắn sẽ giúp bạn có chứng chỉ nhanh chóng và nắm rõ các kỹ năng chuyên cần trong vấn đề an toàn lao động, bảo vệ tính mạng con người xung quanh và cho chính bản thân của mình một cách tối ưu nhất..
An toàn là bạn! Còn đợi chờ gì nữa mà không đăng ký ngay khóa học cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động đáp ứng nhu cầu cần trong công việc của mình.

 

VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG 
Adress: Tòa HH2A - KĐT Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội 
Tel: 046 686 8910 - Fax: 043 257 9999 
Hotline: 0904.889.859 - 0909.099.583
Website: https://vienxaydung.com.vn - https://vienxaydung.edu.vn 

 

17 Vote /
Cấp Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 1,2,3,4,5,6