Nghe đến cụm từ chứng chỉ dường như chúng ta đều đã hình dung được phần nào nội dung và ý nghĩa của nó. Trong các loại chứng chỉ hiện nay chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 1 là chứng chỉ đón nhận được nhiều sự quan. Bạn đã hiểu điều kiện để được cấp chứng chỉ này là gì chưa? Trình tự thủ tục ra sao? Ai cấp?... Bạn muốn biết câu trả lời hãy dành chút ít thời gian để đọc bài viết dưới đây nhé!

Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng là gì?

chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 1 là bản xác minh năng lực được cấp cho cá nhân có trình độ đại học trở lên và có kinh nghiệm phù hợp với hoạt động xây dựng đang tham gia.

Việc cấp chứng chỉ hành nghề đòi hỏi các cá nhân không chỉ đáp ứng các kinh nghiệm, bằng cấp có liên quan mà phải trải qua kỳ thi sát hạch chung để đánh giá chính xác năng lực. Khi cá nhân đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ hàng nghề phù hợp vỡi lĩnh vực chuyên môn.

 

Bài liên quan: 

 

   ♦ Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 1

   ♦ DV Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng Hạng 1 2 3

 

Mẫu chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng

Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 1 dựa trên cơ sở pháp lý nào?

 • Bộ luật Dân sự 2015;
 • Luật Xây dựng năm 2014;
 • Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
 • Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Những văn bản trên là căn cứ, là cơ sở để chúng ta phải tuân theo và thực hiện đúng pháp luật; hoạt động xây dựng một cách hợp pháp.

Các lĩnh vực nào được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng 1?

Theo quy định pháp luật hiện hành thì các lĩnh vực sau đây được cấp chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng 1 gồm:

 • Thiết kế kiến trúc công trình;
 • ThiếTt kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
 • Thiết kế cơ - điện công trình;
 • Thiết kế cấp - thoát nước công trình;
 • Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

Muốn được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 1 phải đáp ứng những điều kiện nào?

Bên cạnh các điều kiện chung mà những chủ thể xin cấp chứng chỉ hành nghề phải đáp ứng theo quy định thì chủ thể xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng 1 phải thỏa mãn các điều kiện cụ thể nhất định.

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, có thời gian kinh nghiệm tham gia công tác phù hợp với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 năm trở lên. Chuyên môn đào tạo của cá nhân được xác định là phù hợp khi chuyên ngành hoặc nội dung chương trình đào tạo của cá nhân đó phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng,
  • Thiết kế kiến trúc công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kiến trúc;
  • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình mà trong nội dung chương trình đào tạo có môn học về các loại kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
  • Thiết kế cơ - điện công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến thiết kế các hệ thống kỹ thuật điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt;
  • Thiết kế cấp - thoát nước công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến thiết kế cấp - thoát nước;
  • Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình giao thông;
  • Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình có liên quan đến thiết kế các loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
  • Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến thiết kế các loại công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên.

Việc đáp ứng các điều kiện này là cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng 1 cho người đủ điều kiện và thực hiện đúng trình tự thủ tục.

Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 1 bị giới hạn như thế nào?

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 48 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP về phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng 1 như sau:

“Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các cấp công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.”

Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng 1

Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu của Bộ Xây dựng tại nghị định 100/2018/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

 1. Họ và tên:.........................................................................................................................
 2. Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................
 3. Quốc tịch: ........................................................................................................................
 4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ……..ngày cấp:……….. nơi cấp……….
 5. Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................
 6. Số điện thoại: ……………………………..Địa chỉ Email: ..................................................
 7. Đơn vị công tác: ..............................................................................................................
 8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo):...............................................
 9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề: ……………….năm.
 10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ: …………………..ngày cấp ………….nơi cấp: .............................................

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: ............................................................................................

 1. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng1:

STT

Thời gian công tác
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập
(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

 

 

 1. Tên Dự án/công trình:……………….

Nhóm dự án/Cấp công trình:…………..

Loại công trình :………………………...

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:……..

2…………

 

2

 

 

 

 

....

 

 

 

 

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề: ………………………………….Hạng: .................................................

□ Cấp lần đầu, nâng hạng

□ Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: .........................................................................................

□ Điều chỉnh, bổ sung

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 • 01 bản scan bằng Đại học gốc.
 • 01 ảnh màu scan cỡ 4 x 6 có nền màu trắng.
 • Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng + quyết định giao việc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ XÁC ĐỊNH HẠNG CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 1. Họ và tên: .......................................................................................................................
 2. Trình độ chuyên môn: ....................................................................................................
 3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (năm, tháng): ...................................................
 4. Đơn vị công tác: .............................................................................................................
 5. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

STT

Thời gian công tác
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập
(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

 

 

 1. Tên Dự án/công trình:........

Nhóm dự án/cấp công trình:...

Loại công trình:……………….

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:……………………..

 1. ....

 

2

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 1. Số Chứng chỉ hành nghề đã được cấp: ………………………….Ngày cấp:………………………. Nơi cấp: …………………. Phạm vi hoạt động: ...............................................................................................................
 2. Tự xếp hạng: ............................................................................................................. (1)

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

 

Xác nhận của cơ quan,
tổ chức quản lý trực tiếp (2)
(Ký, đóng dấu)

Tỉnh/thành phố, ngày…./…./…..
NGƯỜI KHAI
 (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thì bạn nộp hồ sơ đến Cục quản lý xây dựng thuộc Bộ Xây dựng vì đây là chứng chỉ hạng 1.

Bạn có thể nộp trực tiếp tại Bộ Xây dựng hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp qua mạng trực tuyến. Tùy vào điều kiện thì bạn có thể lựa chọn cách thức nộp cho phù hợp nhất.

Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và cấp chứng chỉ

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xem xét hồ sơ.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn:

 • 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề;
 • 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề;
 • 25 ngày đối với trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

 

Lý do nên chọn dịch vụ tư làm chứng chỉ hành nghề hạng 1 tại Viện Xây Dựng?

Viện Xây Dựng được thành lập từ lâu đời. Viện tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn làm chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi quý khách sẽ được hưởng các lợi ích sau:

 • Tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ doanh nghiệp, cá nhân quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành, các tài liệu khác.
 • Bạn được cắt giảm tất cả các khâu trung gian.
 • Hồ sơ của các bạn được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí cho doanh nghiệp.
 • Đội ngũ tư vấn là những nhân viên chuyên nghiệp, chính xác, hoạt động 24/24.
 • Tỷ lệ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng thành công 100%, đảm bảo hướng tới thứ hạng cao nhất.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0904.889.859 Ms Linh & 0909.099.583 Ms.Lam để được  tư vấn miễn phí và đăng ký hồ sơ !

 

1 Vote /