Nhận Đăng Tải Thông Tin Đấu Thầu Qua Mạng Uy Tín

Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận dịch vụ đăng tải thông tin đấu thầu qua mạng cho các công ty, doanh nghiệp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ( Muasamcong.mpi.gov.vn ). Đảm bảo tiết kiệm thời gian - Chi phí tiết kiệm - Hồ sơ đơn giản.