Cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Đánh Giá Dự Án Đầu Tư

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN TOÀN QUỐC