CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CƠ KHÍ

  ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CƠ KHÍ TRÊN TOÀN QUỐC   Mối nguy hiểm trong cơ khí là những nơi phát sinh nguy hiểm do hình dạng, kích thước, chuyển động của các phương tiện làm việc, phương tiện trợ giúp, phương tiện vận chuyển trong