Dịch Vụ Công Bố Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Ở Đâu Uy Tín Nhất ?

Theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt đông xây dựng của mình tới cơ quan chuyên