Điều kiện & quy trình cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1

Hoạt động xây dựng là hoạt động thiết yếu và rất cần thiết đối với cuộc sống của mỗi gia đình, xã hội, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến sự an toàn của con người. Vì vậy khi muốn tham gia vào hoạt động xây dựng trong một số trường hợp pháp luật đặt ra