Học Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án Tại Hưng Yên - Nam Định - Thái Bình

Tổ chức khóa học đào tạo về nghiệp vụ quản lý dự án xây dựng tại các tỉnh Hưng Yên - Nam Định & Thái Bình. Khóa học quản lý dự án do Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng tổ chức đào tạo.