Bắt Buộc Công Khai Về Việc Đăng Tải Thông Tin Về Năng Lực Xây Dựng

Một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trúng gói thầu về khảo sát xây dựng. Công ty này có đầy đủ điều kiện để đáp ứng các quy định về năng lực và đã đăng ký công khai thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Bây giờ