15 Nhiệm Vụ Chính Trong Ban Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Kiểm tra chất lượng thi công, xác nhận khối lượng hoàn thành, các khối lượng phát sinh và làm các thủ tục thanh toán. Các trường hợp có khối lượng phát sinh nhỏ, Ban Quản lý dự án xây dựng yêu cầu đơn vị thi công giải trình, được tổ chức thiết kế