Câu hỏi của bạn Hoàng Thị Xuân tại hòm thư [email protected] hỏi :


Công ty tôi đã tham gia đấu thầu một gói thầu Khảo sát xây dựng và đã trúng thầu. Tất cả các quy định về điều kiện năng lực chúng tôi đều đáp ứng đầy đủ, công ty cũng đã đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia, chúng tôi cũng đang làm thủ tục đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng với Sở Xây dựng Hà Nội nhưng thủ tục chưa hoàn thiện. Chúng tôi cũng đã ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư và đang thực hiện công việc. Hiện nay Chủ đầu tư đang xem xét lại tư cách Nhà thầu của công ty chúng tôi với lý do chưa đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng. Vậy chúng tôi có vi phạm quy định không? Nếu có thì giải quyết như thế nào?

 

 

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 159 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử do cơ quan này quản lý. Vì vậy, để có cơ sở lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khảo sát xây dựng thì tổ chức phải thực hiện việc đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

 

Doanh nghiệp, công ty muốn đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng lên website Bộ Xây Dựng theo nghị định 59 và thông tư 11 xin xem chi tiết thêm tại đây -> https://vienxaydung.com.vn/tin-tuc/29-dich-vu-dang-tai-thong-tin-nang-luc-doanh-nghiep-xay-dung.html

 

Cục Quản lý hoạt động xây dựng: Boxaydung.vn

1 Vote /