Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

 

Khoản 4, điều 36 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; chủ trì thiết kế; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; giám sát thi công xây dựng và cá nhân hành nghề độc lập thực hiện các công việc thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Như vậy cá nhân tham gia giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định.


Nguồn: Boxaydung.vn

Vote /