Theo đó, tổ chức có đủ điều kiện sau thì được Bộ Xây dựng công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành chung cư: Có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học theo quy định của pháp luật; có cơ sở vật chất phục vụ cho việc đào tạo; có bộ phận quản lý hoạt động đào tạo và người phụ trách hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức; có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với Chương trình khung; có tối thiểu 40% giảng viên thuộc biên chế cơ sở đào tạo đăng ký tham gia giảng dạy.

 

Đối tượng đào tạo, bỗi dưỡng kiến thức

 

Thông tư nêu rõ, các cán bộ, nhân viên đang làm việc trong các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 105 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 thì phải học toàn bộ chương trình quy định.

Quản lý vận hành nhà chung cư là việc điều khiển, duy trì hoạt động của hệ thống thiết bị kỹ thuật, các dịch vụ bảo vệ, an ninh, vệ sinh môi trường, quản lý rủi ro và hướng dẫn việc sử dụng nhà chung cư cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.
Đối với các thành viên Ban quản trị nhà chung cư, ngoài yêu cầu phải học kiến thức về pháp luật nhà ở; pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến nhà chung cư; nội dung cơ bản của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư… thì còn phải học thêm các kiến thức sau: a- Các nội dung cơ bản của hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư; việc phân loại tranh chấp và thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành, hợp đồng bảo trì nhà chung cư; b- Các hậu quả pháp lý có khả năng xảy ra trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư; c- Kiến thức cơ bản về hồ sơ, bản vẽ nhà chung cư, gồm nội dung hồ sơ và việc xác định các loại bản vẽ liên quan đến nhà chung cư; d- Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của người học.

Sau khi kết thúc các bài giảng và kiểm tra cuối khóa, các học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận quản lý tòa nhà, vận hành chưng cư đã hoàn thành khóa đào tạo.

Thông tư cũng quy định, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm tổ chức kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận trong phạm vi cả nước.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất hoặc kiểm tra theo đề nghị của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư đã được Bộ Xây dựng công nhận trên địa bàn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2016.

Theo Minh Hoàng/Chinhphu.vn

Vote /