KHAI GIẢNG LỚP ÔN THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU 2018

VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG thông báo chiêu sinh mở lớp ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, với các nội dung sau: