VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG

---------

      Số: 19/TB-HVCBXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

   

THÔNG BÁO

Mở lớp Bồi dưỡng ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

 

Khai giảng: Dự kiến tháng  năm 2018

Kính gửi...........................................

Ngày 06/12/2017 Bộ kế hoạch Đầu tư – Cục quản lý đấu thầu ban hành văn bản số 1236/TB-QLĐT và Thông báo số 203/TB-QLĐT ngày 27/2/2018 về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu năm 2018.

 VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG thông báo chiêu sinh mở lớp ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, với các nội dung sau:

 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi (theo lịch của Cục quản lý đấu thầu)

 

TT

Địa điểm tổ chức thi

Hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký

Ngày đăng tải danh sách thí sinh đủ đk thi

Ngày tổ chức thi

1

Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM

17/04/2018

23/04/2018

19/05/2018

2

Hà Nội, Hồ Chí Minh

15/06/2018

20/06/2018

14/07/2018

3

Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh

15/08/2018

21/08/2018

15/09/2018

 

- Địa điểm thi tại Hà Nội: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

 

2. Đối tượng tham gia: Cá nhân thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung và cá nhân khác có nhu cầu để tham gia trực tiếp vào hoạt động lựa chọn nhà thầu. Các cá nhân có nhu cầu.

 

3. Nội dung ôn thi: có chương trình kèm theo

 

4. Thời gian và địa điểm ôn thi:

- Thời gian ôn thi05 buổi Từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Địa điểm ôn thi: tại Trường Đại Học Xây Dựng 55 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

5. Kinh phí ôn thi: 1.500.000 đồng/người (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

Kinh phí trên bao gồm: giảng dạy, tài liệu phục vụ ôn thi, hướng dẫn làm hồ sơ thi và các chi phí khác phục vụ giảng dạy.

Đề nghị các đơn vị và cá nhân gửi danh sách đăng ký tham gia khóa học về địa chỉ sau:

 

Phòng Quản lý đào tạo - VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG -. ĐT: 0904.889.859; Email: [email protected]


ÔN THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

STT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Buổi 1

Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu

     - Giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến đấu thầu

     - Quy định chung về đấu thầu (Tư cách hợp lệ của nhà thầu; Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; cung cấp, đăng tải thông tin; chi phí; lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu; Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu; Đồng tiền dự thầu; Bảo đảm dự thầu; Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu; Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu; Đấu thầu quốc tế)

     - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

     - Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu tổng quát

     - Hướng dẫn ôn luyện các bài tập trắc nghiệm liên quan tới nội dung thi sát hạch

Buổi 2

Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu

     - Quy trình lựa chọn nhà thầu tổng quát

     - Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tổng quát; xét duyệt trúng thầu

     - Hợp đồng

     - Trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu;

     - Xử lý tình huống, giải quyết kiến nghị và tranh chấp trong đấu thầu

     - Các vấn đề khác (Thẩm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu; Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ; Hành vi bị cấm và xử lí vi phạm, kiểm tra, giám sát và theo dõi hoạt động đấu thầu)

     - Hướng dẫn ôn luyện các bài tập trắc nghiệm liên quan tới nội dung thi sát hạch

Buổi 3

Chuyên đề 2:  Lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa; Mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung

     - Lập HSMT đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

     - Đánh giá HSDT gói thầu mua sắm hàng hóa;

     - Hợp đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

     - Mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;

     - Hướng dẫn ôn luyện các bài tập trắc nghiệm, bài tập tình huống liên quan tới nội dung thi sát hạch.

Buổi 4

Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn; dịch vụ phi tư vấn; Đấu thầu qua mạng

     - Lập HSMT đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn; phi tư vấn

     - Đánh giá HSDT gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn; phi tư vấn;

     - Hợp đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn; phi tư vấn;

     - Đấu thầu qua mạng;

     - Hướng dẫn ôn luyện các bài tập trắc nghiệm, bài tập tình huống liên quan tới nội dung thi sát hạch.

Buổi 5

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực xây lắp

     - Lập HSMT gói thầu xây lắp;

     - Đánh giá HSDT gói thầu xây lắp;

     - Hợp đồng đối với gói thầu xây lắp;

     - Hướng dẫn ôn luyện các bài tập trắc nghiệm, bài tập tình huống liên quan tới nội dung thi sát hạch.

     - Thi thử trước khi vào kỳ thi sát hạch.

 

 

Ôn thi đấu thầu

 

1 Vote /