Về vấn thắc mắc trên, Bộ Xây dựng trả lời:

 

Đối với các trường hợp đề nghị xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng mới hoặc chứng chỉ hành nghề xây dựng đã hết hạn nay đề nghị muốn xin cấp lại, tạm thời được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Riêng đối với trường hợp chứng chỉ hành nghề xây dựng đã được cấp nhưng vẫn còn thời hạn thì được tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn (theo quy định tại Khoản 3, Điều 77 Nghị định 59/2015/NĐ-CP).

 

 

Vì vậy, người xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng có thể nghiên cứu các quy định nêu trên, nộp hồ sơ tới Sở Xây dựng tại các tỉnh, thành phố để được xem xét cấp mới và làm lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

 

Đơn vị Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng có dịch vụ hỗ trợ xin cấp mới chứng chỉ hành nghề xây dựng cho các cán bộ hoạt động lĩnh vực xây dựng có nhu cầu. Các cán bộ có thể xem chi tiết tại đây: https://vienxaydung.com.vn/30-dich-vu-lam-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-uy-tin-toan-quoc.html

1 Vote /