Ngày 22/2, Sở Xây dựng Hà Nội có Thông báo số 29/TB-SXD về việc tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

 

Công văn tạm dừng nhận hồ sơ

 

 

Sở Xây dựng cho biết: Theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 5/8/2015 thay thế Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Theo điều khoản chuyến tiếp quy định tại Khoản 3 Điều 77 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 quy định: “Các chứng chỉ hành nghề xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn, trường hợp có nhu cầu chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hết thời hạn thì thực hiện theo quy định của Nghị định này. Sau ngày 1/3/2016, cá nhân có nhu cầu sử dụng chứng chỉ hành nghề thì thực hiện các thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ theo quy định tại Nghị định này”.

 

Tuy nhiên, đến nay Bộ Xây dựng chưa ban hành Thông tư hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Do vậy, Sở Xây dựng Hà Nội tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại, cấp bổ sung) kể từ ngày 22/2/2016; Ngày 24/2/2016 là buổi họp cuối cùng của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định cũ.

Sở Xây dựng Hà Nội nêu rõ, đến khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Sở sẽ thông báo tiếp nhận hồ sơ và thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định.


Lan Hương

Vote /