Mục tiêu, yêu cầu và nguyên tắc

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng các mục tiêu sau:

Theo quy định, việc bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện bắt buộc hàng năm, tối thiểu 01 tuần/năm (05 ngày học/01 năm và mỗi ngày học được tính 08 tiết).

Do vậy, các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo vị trí việc làm... đảm bảo mỗi cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm theo quy định tại Nghị định 18/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Ưu tiên cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức có tuổi đời còn trẻ, có trình độ, năng lực và chiều hướng phát triển tốt, trong quy hoạch để bổ nhiệm, phụ trách những vị trí công tác cao hơn.

Cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ hoặc đã được bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng yêu cầu về trình độ đối với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hoặc chức vụ cụ thể. Do vậy, đối với các trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ (chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước...) sẽ phải chủ động đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng không ảnh hướng tới tính ổn định, liên tục trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

 

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 và giai đoạn 2016-2020

 

Căn cứ thực trạng về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp và đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:

Đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ tại các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng, Báo xây dựng, Trung tâm thông tin, tạp chí xây dựng, Nhà xuất bản xây dựng, Ban quản lý dự án…: theo Phụ lục số 01, 03.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập có thu (khối Viện, Học viện, Trường, Bệnh viện, Trung tâm điều dưỡng, …): theo Phụ lục số 02, 04.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc diện Bộ quản lý là cơ sở để Bộ ban hành Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng (Trong năm 2016, không xem xét ban hành quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức không có trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị hoặc các trường hợp có trong kế hoạch nhưng không đúng đối tượng).

Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp, đăng ký chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, và có thể đề xuất, đăng ký bổ sung các nội dung đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện trong năm 2016 (theo các phụ lục 01,02) và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng trước ngày 1/03/2016. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020 (theo các phụ lục 03,04) gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 10/3/2016,

 

PV (Theo Công văn 82/BXD-TCCB

Vote /